Studiebegeleiding voor de examens

van de California University, fce

Aanmelden


Wat zijn doctoraten van de VS?

Het professionele doctoraat (ProfD) heeft een veel langere geschiedenis dan veelal wordt aangenomen. Nog ruim voordat in de VS de eerste PhDs werden toegekend bestond reeds de Medicinae Doctor (MD). De Juris Doctor (JD) dateert uit 1870 en de Doctor of Education werd in Canada en VS aan het begin van de vorige eeuw geïntroduceerd. Sindsdien zijn in veel gebieden ProfD’s ontwikkeld vooral in de diverse (para)medische richtingen. Deze programma’s zijn onderdeel van de trend om de training van professionals te verbeteren door de opleidingseisen te verhogen om toegelaten te worden tot de betreffende beroepsgroep. Tot op heden worden sommige van deze ProfD’s ook wel de ‚first professional degrees‛ genoemd omdat ze tevens de eerste graad zijn om erkend te worden in het vakgebied. Bron: HAN


Doelgroepen

Promovendi die onderzoek doen

Studiebegeleiding

De studiebegeleiding is als e-Learning en klassikaal vorm beschikbaar.


Specialisaties

.Islamic Studies, Islamic Finance & Banking, Management, Business en Privacy Law.


Studieduur bij minimaal 15 uur investering per week

ProfD 24 maanden

PhD 36 maanden


Toelatingseis

ProfD een Hbo-diploma en

PhD een master diploma.


Examen: het examen bestaat uit het zelfstandig schrijven van een proefschrift over een onderwerp naar eigen keuze dat rechtstreeks verband houdt met de afstudeerrichting. U toont door middel van het gekozen onderwerp aan, de (theoretische) vaardigheden te kunnen vertalen in een zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek dat voldoet aan de eindtermen zoals beschreven in het examenprogramma van de universiteit.


De graadverlenende instelling is erkent door de overheid en verschillende erkende instanties in de VS.Kosten studiebegeleiding

Professionals

Stg. NIRI

Over Stg NIRI

Contact met ons

Studiebegeleidingsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Dienstverlening

Privacy

Follow us!

Informatie: +31 (0)84 0036293

Bezoekkantoor op afspraak

NoLimit Cultural Business Center


Geldershoofd 80


1103 BG Amsterdam Zuidoost


Home Over NIRI Projecten Studiebegeleiding Studiedagen Studieboeken AVG